രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടാൻ ഈ 2 യോഗ ചെയ്താൽ മതി | 5-Minute Yoga for Sleep | Arogyam

Yoga for Stress and Tension Free Sleep : Struggling with your sleep at night ? Practice these 5-Minute yoga asanas before your bedtime to have a good night’s sleep and wake up fresh in the morning. Dr Akhila Vinod -…

രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടാൻ ഈ 2 യോഗ ചെയ്താൽ മതി | 5-Minute Yoga for Sleep | Arogyam

Source

Yoga for Stress and Tension Free Sleep : Struggling with your sleep at night ? Practice these 5-Minute yoga asanas before your bedtime to have a good night’s sleep and wake up fresh in the morning.

Dr Akhila Vinod – Yogashram
Health and wellness expert, Palarivattom
Contact : +91 6282 326 575

#yoga #yogaroutine #yogaforsleep

ആരോഗ്യപരമായ അറിവുകൾ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ Arogyam വാട്സാപ്പ് ഗ്രുപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക :
Arogyam WhatsApp group : https://chat.whatsapp.com/LxajmCjSLZO67WPpaRys7A
join Arogyam Instagram : https://www.instagram.com/arogyajeevitham/